Odaberite jezik

Način podnošenja prigovora

Sukladno čl.10. st2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) i sukladno čl.6 st.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21), obavješćujemo korisnike usluga kako prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti isključivo u pisanom obliku, elektronskom poštom na: desk@f-tours.hr ili poštom/osobno na adresu: DESTINATIONS F-TOURS d.o.o., Trg Hrvatske bratske zajednice 2, 21000 Split, unutar osam (8) dana nakon završetka usluge.
Odgovor na pisani prigovor korisnika usluge, obvezujemo se dati u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja Vašeg prigovora, na adresu koju navedete u prigovoru kao Vašu adresu.